Satellitsyposium 2018

Alla satellitsymposier hålls i A lokalen.

Takeda

Onsdag 16 maj 17.45 – 18.30

Tarmselektiv behandling vid IBD – när och varför?
Fallpresentationer med diskussion utifrån olika patientperspektiv

Talare: Dr. Lina Vigren, Lasarettet Trelleborg
Moderator: Dr. Daniel Sjöberg, Falu lasarett

Forskningen idag ger oss allt större möjligheter att anpassa behandlingen efter patientens behov. Med fler alternativa vägar att gå krävs också kunskap och erfarenhet för att välja rätt behandling till rätt patient. Med det här symposiet vill vi titta närmare på tarmselektiv behandling. Vad innebär det, egentligen? Och för vilka patienter kan det vara ett bra alternativ? Daniel Sjöberg och Lina Vigren kommer med hjälp av patientfall diskutera inflammatorisk tarmsjukdom och patienter som inte är lämpliga för systemisk immunsuppression. Vilka patienter är det? Vad gör man med patientgrupper som kräver särskild eftertanke vid biologisk behandling? Vilka parametrar bör man ta hänsyn till; vilken roll spelar faktorer såsom andra sjukdomar, tidigare behandlingshistorik och ålder in vid val av behandling för att få patienten i långvarig remission? Vårt mål med symposiet är att på ett interaktivt sätt få auditoriet att tycka till via mentometrar kring ovanstående frågeställningar. Rätt behandling till rätt patient är nyckeln till en framgångsrik patientcentrerad vård.

Shire

Torsdag 17 maj 07.30 – 08.15

ATLAS-programmet – att ge patienter med kronisk tarmsvikt det omhändertagande de behöver.

Föreläsare: Professor Greger Lindberg

Syftet med ATLAS-programmet är att ge beslutsfattare och vårdgivare underlag för optimal handläggning av patienter med kronisk tarmsvikt samt säkerställande av att de får det omhändertagande och omsorg de behöver.
Föreläsaren ger en uppdatering kring ATLAS-programmet som har tagit fram ett policydokument med de ouppfyllda behov som finns för patienter med kronisk tarmsvikt. Föreläsaren kommer att ge en beskrivning över policydokumentet som innehåller en översikt av kronisk tarmsvikt, hur patienter påverkas av sjukdomen samt gruppens vision för den framtida vården av patienter med kronisk tarmsvikt. Det beskrivs också hur kliniker, vårdgivare, policy-skapare och patientrepresentanter är förenade kring ett gemensamt mål.

AbbVie

Torsdag 17 maj 16.00 – 16.45

Motorn till förändring – vem är det?

Föreläsare: Pär Myrelid, Linköping, Martin Rejler, Eksjö, Marie  Andersson, Borås

Internationella erfarenheter visar att kliniska resultat kan förbättras när patienter, vårdpersonal och forskare tillsammans arbetar mot enade förbättringsmål.
Hur bästa möjliga hälsa för personer med IBD uppnås har diskuterats mycket inom IBD2020 genom åren. Men, vad är målet? Vad är viktigt att mäta för att
uppnå en bättre hälsa för varje IBD-patient? Hur görs det i praktiken? Vem avgör vad som är rätt?
Under symposiet kommer vi att visa konkreta exempel på hur förändringsarbete i kliniken kan genomföras för att uppnå högre vårdkvalitet.

Pfizer

Fredag 18 maj 07.30 – 08.15

How do we maximize outcomes in UC care?

Föreläsare: Michael Eberhardson, Docent vid Karolinska Institutet med särskilt intresse för immunologisk diagnostik och behandling vid IBD, samt Tomas Husmark, verksamhetschef Kliniken för reumatologi Falu lasarett