Program Gastrodagarna 2019

Nytt för i år är Hot Spot, lämplig för aktuell diskussion eller fördjupning. Vi hoppas att detta kan ge ännu fler tillfällen till nya möten och interaktivitet.

Gastrodagarna Program – klicka här för pdf version

Onsdag 8 maj 
18.40Välkomstmingel Kulturhuset Spira - Buss avgår 18:40 från Elmia
RydbergHammarskjöldBauerHot spot
11.00-11.15Öppnande av Svenska Gastrodagarna 2019
Hans Strid, ordförande SGF
11.15-12.00Hedersföreläsning till minne av Bengt Ihre
Om patientens betydelse i sin egen vård
Dr. Karin Hehenberger, New York
12.00-13.00Lunch och utställning12:20 Takeda: Hur lyckas vi med den komplexa fisteln vid IBD? Mattias Block, Göteborg
12:40 AbbVie:
Hur kan ett modernt strukturerat omhändertagande bidra till bättre hälsa för patienter med långvariga sjukdomstillstånd?
Martin Rejler, Eksjö, Jan Marsal, Lund
13.00-14.00 Fria föredrag
Lever-gallvägar-pancreas

Moderatorer: Hanns-Ulrich Marschall, Björn Lindkvist
Fria föredrag
Luminal gastroenterologi

Moderatorer: Sven Almer, Ann-Sofie Backman
Fria föredrag
Endoskopi

Moderatorer: Fredrik Swahn
Fria föredrag Funktionella mag-tarmsjukdomar
Bensträckare
14.15-15.15 Bengt Ihre Research School - Bench to bedside
Moderatorer: Olle Björkqvist, Jessica Sjölund
The microbiome as a cause and potential treatment target in the metabolic syndrome
Dr. Ilias Attaye, Amsterdam
Analysis of the microbiome in health and GI disease - how to make sense of big data
Prof. Jeroen Raes, Leuven
IBD-terapi I - dags att renovera behandlingstrappan?
Moderatorer: Sven Almer, Ann Tornberg
Vad har vi verktygslådan?
Michael Eberhardson, Stockholm
Verktygens verkningsmekanismer
Lena Öhman, Göteborg
Bästa bruk av verktygslådan
Henrik Hjortswang, Linköping
Hyperferritinemi bortom klassisk hemokromatos - en falldiskussion
Medverkande: Per Stål och Mattias Ekstedt
Vilka genetiska avvikelser missar vi med dagens gendiagnostik? Kan vi värdera järninlagringen non-invasivt? Kan venesectio vara av nytta även vid hyperferritinemi associerad med leversteatos?
Mb Osler: 10 års erfarenhet av Oslercentrum
Anders Rönnblom, Uppsala
En trygg och säker endoskopi - kommunikation och patientdelaktighet Hanna Dubois, Stockholm Moderatorer: Ann-Sofie Backman, Kaisa Fritzell
15.15-16.00Posterpresentation, kaffe och utställning
16.00-16:30Satellitsymposium - AbbVie 90 % av IBD-patienterna i remission - lärande nätverk gör det möjligt -Martin Rejler, Eksjö, m fl.
16.35-17.05Satellitsymposium - Shire Tarmsviktcentrum (TSC) på Sahlgrenska - ett multidiscplinärt arbetssätt för att möta behovet hos stora och små patienter
17.05-18.30Årsmöte SGFÅrsmöte FSGSÅrsmöte SEGP
Torsdag 9 maj 
19.00Gastromiddagen på Elmia
RydbergHammarskjöldBauer Hot spot
07:45-08:15Satellitsymposium Biocodex Tarmflorans roll vid IBS Prof.Magnus Simrén, Göteborg
08.30-09.30Alkoholleversjukdom - ett helhetsperspektiv
Moderatorer: Fredrik Rorsman, Maria Hjorth
Alkoholberoende
Jose Cruanes, Lund
Alkoholhepatit
Inga-Lill Friis-Liby, Göteborg
Motiverande samtal
Peter Wirbing, Stockholm
IBD-terapi II - balansen mellan nytta och risk
Moderatorer: Hans Strid, Monica Wåhlin
Infektionsscreening och vaccinationer
Malin Bengnér, Jönköping
Opportunistiska infektioner
Olof Grip, Malmö
Malignitetsrisk vid behandling?
Erik Hertervig, Lund
Funktionell dyspepsi och GERD - en uppdatering i samarbete med SAGIM
Moderatorer: Hans Törnblom, Saad Kooz i
SGF:s vårdprogram om dyspepsi: Vad är nytt?
Lars Agréus, Stockholm
Klinisk handläggning av funktionell dyspepsi
Magnus Simrén, Göteborg
Handläggning av den svåra reflux-patienten
Jan Hatlebakk, Bergen
Mikroskopisk kolit – vad är nytt?
Moderator: Marie Carlson
Hur kan vi hjälpa svårbehandlade MC patienter?
Andreas Münch, Linköping
Hur mår MC-patienter? Lärdomar från kvalitativ forskning med semi-strukturerade intervjuer.
Katarina Pihl-Lesnovska, Linköping
09.30-10.00
Kaffe och utställning
10.00-11.00IBD-terapi III - kirurgins möjligheter och begränsningar
Moderator: Mattias Block
Perianal fistelsjukdom vid Crohns sjukdom
Disa Kalman, Linköping
Reservoar/IRA
Kalle Landerholm, Jönköping
Pouchit/IPS
Anders Rönnblom, Uppsala
IBS och svår förstoppning - nya riktlinjer
Moderator: Pontus Karling

IBS
Hans Törnblom, Göteborg

Funktionell förstoppning
Susanna Walter, Linköping
Hur organiserar vi oss för att tillgodose behovet av gastroenterologisk bedömning vid funktionell tarmsjukdom?
Perjohan Lindfors, Stockholm
Celiaki - kost, komplikationer och kommunikation Moderator: Elin Malmberg Hård af Segerstad
Manifestationer och komplikationer
Klas Sjöberg
Nyheter i kostrekommendationerna
Stine Störsrud
Celiaki bland barn och vuxna – olika perspektiv nu och i framtiden
Daniel Agardh, Klas Sjöberg
Europeiska gastro-examen: klarar du frågorna? Jan Lillienau, Lund, President i UEMS Section of Gastroenterology
11.00-11.15Bensträckare
11.15-12.00Hedersföreläsning till minne av Ulrika Broomé: Autoimmune hepatitis 2019 - challenges and unmet needs
Prof. Christoph Schramm, Hamburg
12.00-13.00Lunch och utställning
12.00-13.00SYG ST-lunch + Årsmöte (separat anmälan)

ST studierektors/St-chefslunch med utbildningsutskottet (separat anmälan)
12:20 Shire: Högt flöde – l natrium. Vad göra?
12:40 Takeda: 30 timmar med IBD - en upplevelse som ger insikt
Lina Skandevall
13.00-14.00Tarmsvikt - handläggning, venaccess och tarmtransplantation Moderatorer: Per Hellström, Pia Karsland Åkeson
Presentation av riktlinjer
Lars Ellegård, Göteborg
Tarmsviktens utmaning: venös access
Knut Taxbro, Jönköping
Tarmtransplantation – erfarenheter från Addenbrooks hospital
Jonas Varkey, Göteborg
Att förebygga cirros och dess komplikationer ,vad är möjligt redan idag? Moderator: Hanns-Ulrich Marschall, Mårten Werner
Sekundärprofylax: Autoimmuna och metabola leversjukdomar
H-U Marschall, Göteborg, Mattias Ekstedt, Linköping
Tertiärprofylax: Ascites, blödningar, infektioner och encefalopati
Anna Cederborg, Göteborg, Staffan Wahlin, Stockholm
Best of UEGWeek/EASL/ECCO ur omvårdnadsperspektiv Moderator: Katarina Pihl-Lesnovska, Agneta Aasa
Endoskopi
Åsa Gillstring, Danderyd
Lever
Carola Fagerström, Linköping
Luminalt
Susanna Jäghult, Stockholm
Vem gör vad? - nationell nivåstrukturering av högspecialiserad vård
Anna Lord, Socialstyrelsen Hans Törnblom, Göteborg Mattias Block, Göteborg Ann-Sofie Backman, Stockholm
14.00-14.15Bensträckare
14.15-15.15Mag-tarmfonden Stipendieutdelning och stipendiatföreläsning:
Prognos vid fettleversjukdom

Hannes Hagström, Stockholm

15.15-16.00Posterpresentation, kaffe och utställning
16.00-16:30Satellitsymposium - Pfizer
Vilka möjligheter medför ny avancerad behandling för patient, läkare och sjukvård? Erfarenheter från klinisk praxis Olof Grip, Malmö
16.35-17.05Satellitsyposium - Takeda Medel, mål och metod inom IBD – är vi överens?
Olof Grip, Malmö, Moderator: Lina Skandevall
Fredag 10 maj    
14.45-15.00Avslutande ord
Hans Strid, Ordförande
RydbergHammarskjöldBauerHot spot
07.30-08.15Pröva på att endoskopera! (föranmälan krävs)
08.30-09.30Intensivvård vid kronisk leversvikt Moderatorer: Anna Cederborg, Mats Granström
Vilka har nytta av IVA-vård? Vad ska IVA göra? Vilka är riskerna? När är IVA-vård inte längre meningsfull?
Medverkande: Antti Oksanen och Cathrin Hällström, Stockholm, Iris Posserud och Carola Eriksson, Borås
Polypektomi och EMR - vad bör jag veta och behärska?
Richard Marsk, Stockholm
Från smutsiga till rena instrument
Anna Holmberg, Lund Moderatorer: Andreas Pischel, Irene Stenfors, Ingrid Karström
Konsekvenser i vuxenlivet av IBD i barndomen Moderatorer: Bernadetta Majerczyk, Henrik Hjortswang
D-vitamin och dess inverkan på IBD
Pia Karlsland Åkeson, Malmö/Lund
Kroppssammansättning hos unga vuxna med pediatrisk IBD
Vignir Sigurdsson, Göteborg
IBD i olika åldrar - behandling och prognos
Ola Olén, Stockholm
Fertilitet hos kvinnor och män med IBD
Emma Druvefors

Förlossningsskador hos patienter med IBD
Anna Levin, Eksjö/Linköping
09.30-10.00
Kaffe och utställning
10.00-11.00Graviditet vid IBD - medicinska och kirurgiska aspekter
Moderatorer: Charlotte Höög, Pär Myrelid

Presentation av nya riktlinjer
Jan Marsal, Lund
Medicinsk behandling av gravida med IBD
Gabriella Bröms, Stockholm
Kirurgiska aspekter på IBD i samband med graviditet
Jonas Bengtsson, Göteborg
Riskbedömning inför endoskopi
Gabriele Wurm Johansson, Malmö
ABC om APC och diatermi
Tomasz Radomski, Göteborg
Hemostastekniker – när det blöder vid terapi
Malin Wickbom, Örebro
Moderatorer: Riadh Sadik, Irene Stenfors, Fredrik Swahn
Rara fåglar– ett axplock av ovanliga tillstånd med gastrointestinal inflammation
Moderator: Lina Vigren, Maria Elmberg

Mesenteriell pannikulit
Lisa Nyberg, Trelleborg
Intestinalt angioödem
Patrik Nordenfelt, Jönköping
Variabel immunbrist (CVID) Gastroenterologiska och hepatologiska manifestationer
Bengt-Olof Nilsson, Jönköping
Årets avhandlingar
Moderator: Sven Almer

Fysisk aktivitet vid IBS
Elisabet Johannesson, Göteborg

Post-operativ leversvikt efter leverresektion

Stefan Gilg, Stockholm
Genuttryck som diagnostiskt verktyg vid celiaki

Hanna Gustafsson Bragde, Jönköping

Serologiska och fekala biomarkörer vid IBD

Karin Amcoff, Uppsala
11.00-11.15Bensträckare
11.15-12.00Hedersföreläsning till minne av Lennart Wehlin:
Preparing colonoscopy services for a national colorectal cancer screening programme
Prof. Roland Valori, London
12.00-13.00Lunch och utställning12:20 Janssen
12:40 Pfizer
Ett ökat antal svenska centra i kliniska studier - vad krävs?
13.00-13.45Ett hållbart liv efter levertransplantation Moderatorer: William Bennet, Agneta Hedljung
Hur ska vi förebygga, monitorera och handlägga de svåraste långtidskomplikationerna?
Andreas Schult, Göteborg
Att leva med en ny lever
Karin Edlund, Göteborg
Patientstyrd propofolsedering – om patienten själv får välja?
Wiveca Rydin, Värnamo
Blått, lila, rött eller gult? – om konsten att sätta färg på endoskopin
Ervin Tóth, Malmö
Moderatorer: Ulrika Tullberg, Irene Stenfors
Har vi tid med SWIBREG? - Från registrering till kvalitetsförbättring
Medverkande: Marie Andersson, Susanna Jäghult, m fl

Panelsamtal med läkare, sjuksköterskor och patient om hur Swibreg kan underlätta det kliniska arbetet och förbättra vårdkvaliteten
14.45-14.00Bensträckare
14.00-14.45Endoskopi-quiz
Emma Berg,Malmö/Lund
Sara Lingärde, Örebro